اوج بحران فرخانومدان در فضای مجازی • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

اوج بحران فرخانومدان در فضای مجازی

دسته بندی : فرهنگی سیاسی تاریخ : سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

یک جامعه‌شناس معتقد هست: یک
به همراهزی مجازی که اخیرا مساله‌ساز انجام گرفته، زیاد از آنکه نوعی به همراهزی به همراهانجام گرفت، یک سلوک
مرحله‌ای و سوگ مجازی هست که تا مرحله نابود انجامن، وانهادن و تسلیم خود در
برابر دستورات مجازی پیش می‌رود. این نوع به همراهزی‌ها را می‌توان به مثابه اوج
بحران و تسلط فضای مجازی بین نسل جوان تلقی انجام.

محمدامین
قانعی‌ راد – جامعه‌شناس – در گفت‌وگو به همراه سیاه جامگان دربه همراهره تاثیر یک به همراهزی
مجازی روی نوجوانان و جوانان که اخیرا در کشور و جهان حاشیه‌ساز انجام گرفته هست،
بیان انجام: وقتی تکنولوژی و فضای مجازی در کشورهای جهان سوم توسعه پیدا
می‌کند، شاهد نوعی تکنولوژی زدگی می‌شویم. ما تکنولوژی را بنا بر
سودمندی‌هایی که دارد مورد هستفاده قرار می‌دهیم که این امر منجر به
تکنولوژی زدگی می‌شود و در مواردی فراتر می‌رود و حتی به قدسی انجامن آن نیز
کشیده می‌شود. ما شاهد این امر در ماشین‌زدگی و قدسی انجامن ماشین نیز بودیم
که هنوز هم در کشورهای جهان سوم دیده می‌شود.

او ادامه داد: قدسی انجامن تکنولوژی به همراه نوعی انفعال و خلاقیت‌های مرگبه همراهر
همراه هست. ما نقش زیادی در تولید تکنولوژی نداریم، به همین دلیل به جای
آنکه به همراه آن به عنوان سوژه‌های اندیشمندانه هستفاده کنیم  در برخورد به همراه آن
موضع انفعالی می‌گیریم، زمانی هم که تصمیم می‌گیریم  در آن خلاقیت ایجاد
کنیم، این امر به صورت مرگبه همراهر شکل می‌گیرد.

وقتی ماشین به کثیف‌ترین شکل پرستش می‌شود

رییس سابق انجمن جامعه شناسی افزود: به همراهزی یادانجام گرفته به وسیله یک جوان روسی
طراحی انجام گرفته هست که ۵۰ مرحله دارد. حدود ۱۵۰ خودکشی در کشور روسیه به این
به همراهزی نسبت داده انجام گرفته هست. در هند هم مواردی از خودکشی دیده انجام گرفته که به همین
به همراهزی نسبت می‌دهند. این اتفاق من را یاد جمله‌ای از جلال آل احمد انداخت که گفته هست: «در کشور روسیه ماشین به کثیف‌ترین شکل پرستش می‌شود».
غرب تکنولوژی را ابداع انجام اما روسیه افزایش تکنولوژی زده بود و پرستش
ماشین به بدترین شکل در آن انجام می‌انجام گرفت. در حال حاضر هم می‌بینیم که به همراهزی
مثل این، از این کشور شکل می‌گیرد و در جایی مثل هند که سنت قربه همراهنی انجامن
برای بت‌ها وجود دارد، گسترش پیدا می‌کند.

قانعی راد اضافه انجام: به نظر می‌رسد برخی تلاش می‌کنند تا فضای مجازی را
قدسی جلوه دهند.  تکنولوژی، اقتداری روی افراد به دست می‌آورد که می‌تواند
برای آنها تعیین و تکلیف کند. چگونه خانومدگی انجامن و چگونه آقان را برای
افراد تعیین می‌کند؛ در حالی که متداوم این وظیفه بر عهده ادیان بزرگ بوده
هست.  

او بیان انجام: فضای مجازی هم کاهنان خود را ابداع می‌کند که برخی از آنها
نه تنها راه خانومدگی و مرگ را به افرادی که از فضای مجازی هستفاده می‌کنند،
می‌آموزد بلکه به نحوی قربه همراهنی می‌خواهند، مثل یک آیین و مراسمی که
قربه همراهنی‌های خاص خودش را می‌خواهد، از افراد خوهسته می‌شود که  وجود حقیقی
خود را در وجود مجازی فنا کنند. اوج  وا نهادن خود به فضای مجازی در این
به همراهزی‌ها خودش را نشان می‌دهد. ما نیز به طریقی خودمان را به فضای مجازی وا
نهادیم و تسلیم اقتدار تکنولوژیکی که پیش می‌رود، می‌کنیم.

فضای مجازی به جای آنکه پیوند خانومنده افراد
به همراهانجام گرفت، منفرد کننده آنههست و اگر پیوندی هم ایجاد کند پیوندهای سطحی و تصنعی
هست که افراد را از نظر عاطفی ارضاع نمی‌کند

این پژوهشگر ادامه داد:  نهایت و اوج این وانهادگی زمانی بروز پیدا
می‌کند که افراد وجود حقیقی خود را از طریق خودکشی نفی می‌کنند. این
رخدادهای تلخ  نشان دهنده سلطه فضای مجازی بدون کنش‌گری انسانی هست و در
کاهش ارتبه همراهط انسان‌ها در فضای حقیقی و زمانی که دچار تنهایی و انفراد
می‌شوند، اتفاق می‌افتد. فضای مجازی به جای آنکه پیوند خانومنده افراد به همراهانجام گرفت،
منفرد کننده آنههست و اگر پیوندی هم ایجاد کند، پیوندهای سطحی و تصنعی هست
که افراد را از نظر عاطفی ارضاع نمی‌کند.

قانعی راد افزود: افرادی که در فضای مجازی تنها انجام گرفته‌اند، توسط کاهنان
همین فضا نیز به آیین‌های دروغی که نوعی خودآزاری و وانهادگی خود هست، جذب
می‌شوند. نوجوانان و جوانانی که بنا به دلایل اجتماعی دچار سرخوردگی و
تنهایی به همراهشند، آمادگی افزایشی برای جذب انجام گرفتن در این فضا دارند. جوانان، ‌
نوجوانان و بخشی از منطقهوندان ما دچار نوعی از خود بیگانگی می‌شوند که
بمثابه یک سوژه آگاه سراغ ابزار این کار نمی‌روند و نمی‌دانند که چگونه
می‌توان سایر الزامات اجتماعی را در کنار هم رعایت کنند. این امر موجب
می‌شود ما به فضای مجازی اعتیاد پیدا کنیم و برخوردهای آگاهانه خود را از
دست دهیم. متاسفانه سواد اینترنتی ما اندک هست و این موضوع  در مدارس نیز
تعلیم داده نمی‌شود.

راه حل چیست؟

او دربه همراهره اینکه چه راه‌حل‌هایی برای خروج از این وضعیت می‌توان در نظر
گرفت، گفت: شاید بتوان اسم این اتفاق را نوعی شیطان‌پرستی مجازی گذاشت. ما
خود را وانهادیم که اُبژه عمل فضای مجازی شویم و به همراه دانش و سواد هشداراتی
خودمان به همراه آن برخورد نمی‌کنیم. بخشی از این اتفاق ناشی از این هست که این
تکنولوژی را خودمان نساختیم و در مقابل آن دچار تحیر انجام گرفتیم. در مدرسه و
دانشگاه و جلسات اداری به صورت آشکار از موبه همراهیل و اپلیکیشن‌های آن هستفاده
می‌شود. افراد ظاهرا در کلاس حضور دارند اما کانکت هستند و فکر آن‌ها در
فضای مجازی سپری می‌شود.

این پژوهشگر توضیح داد: به عقیده من افراد به همراهید نوعی ممنوعیت آگاهانه،
نه دستوری و بخشنامه‌ای اعمال کنند. نهادهایی مثل مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها
 نیز می‌توانند در این زمینه پیشگام‌ به همراهشند و ورود به کلاس درس به همراه خاموش
انجامن موبه همراهیل‌ها همراه به همراهانجام گرفت. شاید لازم به همراهانجام گرفت به شیوه گسترده و هر جایی که
می‌شود از دنیای مجازی هستفاده نکنیم و بتوانیم از آن فاصله بگیریم زیرا
نسل جوان درگیر این قضیه هست. به همراهید برای نسل جدید و دانش آموزان در فضای
واقعی جذابیت‌های جدیدی ایجاد کنیم تا حضور در مدرسه را برای آنان لذت بخش
شود و آنها از ساعاتی که در مدرسه به سر می‌برند، راضی به همراهشند.

قانعی‌راد ادامه داد: ما زمانی سراغ فضای مجازی می‌رویم که در فضای
پیرامون چیزی برای جلب توجه وجود ندارد. مدرسه ظرفیت‌های زیادی برای جذب
کودکان و نوجوانان دارد.   زمانی دانش آموزان از طریق مدرسه جذب شوند احساس
خلا عاطفی نمی‌کنند. ما نیز دانش آموز بودیم و زمانی که قرار بود پلن
نیکوی از طرف مدرسه داشته به همراهشیم، بی‌تاب بودیم، سعی می‌انجامیم آن شب زودتر
بخوابیم  و زمانی که  قرار بود وقت ما در مدرسه تلف شود انگیزه‌ای برای
مدرسه رفتن نداشتیم.

دانش‌آموزان و نوعی از خودبیگانگی

او اضافه انجام: اینکه نوجوانی تایم ۴ صبح از خواب بلند شود و خودش را در
فضای مجازی سرگرم کند ناشی از کم بودن سواد هشداراتی و نبود فضای جذاب
واقعی هست. ظرفیت فضای واقعی و مدرسه برای آفرینش رخدادهای جذاب، زیاد
زیاد هست که هنوز شناخته نانجام گرفته  و از آن هستفاده نمی‌شود، به همین دلیل دانش
آموزان در فضای مدرسه دچار نوعی از خود بیگانگی هستند و تحت تاثیر تنش
روانی قرار دارند و می‌خواهند به سرعت از آن فضا خارج شوند.

رییس سابق انجمن جامعه شناسی توضیح داد: بنا به دلایل متعدد ارتبه همراهطات در
فضای واقعی به انجام گرفتت در حال کاهش هست. سی سال قبل کودکان و نوجوانان در کوچه
یا حیاط خانه‌هایشان به همراهزی می‌انجامند اما امروزه همه به صورت بهداشتی،
فرخانومدان خود را به خانه می‌کشند. در فضای بیرون از خانه امکان تعامل و به همراهزی
خیلی کم  وجود دارد و کودک و نوجوان هنگامی که از مدرسه  خارج می‌شوند
خسته وارد خانه و اتاق خودشان می‌شوند. خانواده‌های امروزی هم پر فرخانومد
نیستند و معمولا بچه‌ها تنها هستند.

قانعی راد گفت: کودک و نوجوانی که تنها هستند به همراهید به نحوی سرگرم شوند.
خب این افراد به همراهید چگونه سرگرم شوند؟ رسانه‌های واقعی و مجازی دو گزینه
سرگرم کننده محسوب می‌شوند اما رسانه‌های واقعی نیز جذابیت خود را به نحوی
از دست داده‌اند. به همراهید بررسی شود تا ببینیم تعداد درصد از کودک و نوجوان توسط
پلن‌های تلویزیونی جذب می‌شوند؟ تعداد درصد پلن‌هایی که از سوی رسانه
ملی پخش می‌شود، برای کودک و نوجوان ما جذاب هستند؟ آنچه از دهه‌های قبل به
یاد داریم بی‌تابی کودک و نوجوان برای شروع پلن کودک از تلویزیون بوده
هست.

فقدان جذابیت انسان‌ها در دنیای واقعی

این مدرس دانشگاه ادامه داد: هستفاده از فضای مجازی در خانومدگی انسان‌ها
تفکیک ناپذیر انجام گرفته هست همان طور که هستفاده از ماشین اجتناب ناپذیر انجام گرفته هست و
بدون آن نمی‌توانیم اوقات فراغت خود را سپری کنیم. انسان‌ها در دنیای
واقعی جذابیت خود را از دست داده‌اند.

مدرسه‌ها، نسل جدید را افزایش برای کنکور
آماده می‌کند. امروزه افزایش آزمون‌های ریاضی و یا یادگیری زبه همراهن خارجی برای
خانواده‌ها اهمیت دارد. ما در مدارس به همراه به حاشیه راندن هنر و ورزش مواجه
هستیم

او به همراه اشاره به اینکه می‌توان هنر را به مصاف تکنولوژی‌های مجازی برد،
گفت: مدارس ما تا چه اندازه روی هنر از موسیقی گرفته تا هنرهای تجسمی تاکید
می‌کنند؟ مدارس، نسل جدید را افزایش برای کنکور آماده می‌کند. امروزه افزایش
آزمون‌های ریاضی و یا یادگیری زبه همراهن خارجی برای خانواده‌ها اهمیت دارد. ما
در مدارس به همراه به حاشیه راندن هنر و ورزش مواجه هستیم. اینکه چگونه می‌توان
کودک و نوجوان را به ورزش علاقمند انجام برای خودش تکنیک‌هایی دارد. مربیان
تربیت بدنی و هنر به همراهید تکنیک علاقمند انجامن کودک و نوجوان به هنر را بدانند.

قانعی راد اضافه انجام: رسانه‌های حتمی ما به همراهید تکنیک هستفاده از علاقمند انجامن نوجوانان و جوانان را بدانند. ما
به همراه دانش آموزانی مواجه هستیم که احساس خلا و کمبود می‌کنند و درس و مشق
برای آنها جذابیتی ندارد و اگر درگیر موضوعی مثل درس هستند به دلیل فشارهای
اجتماعی هست که برای موفقیت در کنکور به آنها تحمیل می‌شود.

این جامعه شناس بیان انجام: در شرایطی که جوانان و نوجوانان دچار نوعی
سرگشتگی هستند، حسِ میل به نجات را در افراد ایجاد می‌کند و افراد دوست
دارند که از سرگشتگی بیرون بیایند. نقش رسانه‌های واقعی و مدرسه در هدایت
خانومدگی افراد به انجام گرفتت کاهش پیدا انجامه هست و هر به همراهر که صدایی برای دعوتی شنیده
می‌شود، در این عالم سرگشتگی در کنار سرخوردگی و نداشتن فراغت خلاق و جذاب
افراد را به سویی می‌کشاند که وارد به همراهزی مثل  به همراهزی مورد بحث ما شوند و این
به همراهزی به موضوع جدی تبدیل می‌شود که جان نوجوانان و جوانان را به خطر
می‌اندازد.