سیاه جامگان - به همراهنک‌ها امسال چقدر وام پرداخت انجامند؟ • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

 

يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ تایم ۱۳:۵۴

Share/Save/Bookmark

کارنامه عملانجامی به همراهنکها در آذرماه امسال حکایت از آن دارد که پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه رانجام گرفت ۲۰.۸ درصدی را تجربه انجامه هست.

سیاه جامگان# کارنامه عملانجامی به همراهنکها در آذرماه امسال حکایت از آن دارد که پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه رانجام گرفت ۲۰.۸ درصدی را تجربه انجامه هست.
 
جدیدترین گزارش عملانجام به همراهنکها در پرداخت تسهیلات که از سوی به همراهنک مرکزی منتشر انجام گرفته هست، حکایت از آن دارد که در آذر ماه امسال نشان می‌دهد که کل تسهیلات اعطایی به همراهنک‌ها و موسسات اعتبه همراهری ۱۰۰۷۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته که ۹۱۰۱.۱ هزار میلیارد ریال بود ۱۰.۷ درصد افزایش یافته هست. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۵.۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی به همراهنک‌ها و موسسات اعتبه همراهری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملانجام تسهیلاتی به همراهنک‌ها مربوط به مشارکت مدنی به همراه ۳۸.۵ درصد و فروش اقساطی به همراه ۲۵.۷ درصد هست.

در این میان، در آذر ماه سال جاری ۵۵۸.۹ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی به همراهنک‌ها و موسسات اعتبه همراهری کشور به صورت قرض‌الحسنه پرداخت انجام گرفته که این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته که ۴۶۲.۷ هزار میلیارد ریال بوده، ۲۰.۸ درصد رانجام گرفت نشان می‌دهد. اگرچه از تیرماه سال ۹۴ آمار تسهیلات اعطایی به همراهنک‌ها به تفکیک عقود مرابحه و هستصناع به انواع تسهیلات اعطایی به تفکیک عقود اسلامی اضافه انجام گرفته، اما در آذرماه سال جاری سهم هستصناع از تسهیلات پرداخت انجام گرفته به همراهنک‌ها و موسسات اعتبه همراهری صفر بوده ولی منابع مرابحه ۷.۳ درصد بوده هست.

 

آمارها حکایت از آن دارد که تسهیلات پرداخت انجام گرفته در به همراهنک‌های تجاری کشور در آذر ماه امسال متفاوت بوده به نحوی که ۷.۶ درصد از وام‌های به همراهنک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۱۲۰.۶ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه به همراهنک‌های تجاری در اسفندماه سال گذشته ۱۰۲.۳ هزار میلیارد ریال بوده هست. در به همراهنک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مانند به همراهنک‌ها و موسسات اعتبه همراهری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۲۸.۱ درصد هست که رقم آن ۴۴۷.۷ هزار میلیارد ریال در آذر ماه سال جاری بوده هست. این میزان در اسفندماه سال گذشته ۲۹۶.۹ هزار میلیارد ریال بود.

 

۲۶.۳ درصد تسهیلات به همراهنک‌های تجاری به رقم ۴۲۰.۱ هزار میلیارد ریال در آذر ماه امسال به صورت مشارکت مدنی پرداخت انجام گرفته که این رقم در اسفندماه سال گذشته ۴۷۷.۴ هزار میلیارد ریال بوده هست. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی به همراهنک‌های تجاری در آذر ماه سال جاری به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته هست.

 

در عین حال، ۲.۶ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۵۷.۴ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت انجام گرفته که این رقم در پایان سال گذشته ۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بود.بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت انجام گرفته در به همراهنک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در آذر ماه امسال ۵۷.۹ درصد کل تسهیلات اعطایی این به همراهنک‌ها به رقم ۱۲۹۵.۳ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته به میزان ۱۲۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بود. به همراهنک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت انجامه‌اند به نحوی که ۱۸.۷ درصد کل منابع تسهیلاتی این به همراهنک‌ها در آذر ماه امسال به میزان ۴۱۹ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت انجام گرفته هست.

 

در بخش به همراهنک‌های غیردولتی و موسسات اعتبه همراهری نیز ۶.۱ درصد تسهیلات پرداخت انجام گرفته در آذر ماه امسال به میزان ۳۸۰.۹ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۸.۷ درصد کل اعتبه همراهرات ارائه انجام گرفته به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۰۴۰.۲ هزار میلیارد ریال بوده هست.