سیاه جامگان - جزئیات وام‌های ارزی صندوق توسعه ملی در به همراهنک‌ها • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

سیاه جامگان# صندوق توسعه ملی در طول دوران فعالیت خود حدود ۳۶ میلیارد دلار طرح را اعلام وصول و تائید انجامه که از این مبلغ حدود ۱۳ میلیارد دلار پرداخت انجام گرفته هست.
به نقل سیاه جامگان، طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، به همراهید منابعی که از ابتدای تاسیس این صندوق از سال ۱۳۹۰ از محل فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به آن به طور سالانه واریز می‌شود، در قالب اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی
پرداخت شود.

هر ساله قراردادهای عاملیت ارزی بین صندوق توسعه ملی و به همراهنک‌ها منعقد انجام گرفته و منابع از این طریق در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد. جریان پرداخت تسهیلات در صندوق توسعه ملی از این قرار هست که متقاضی دریافت درخوهست خود را به به همراهنک عامل اعلام انجامه و این به همراهنک بعد از بررسی و تایید طرح و انطبه همراهق آن به همراه الزامات نظام‌نامه صندوق اگر مورد پذیرش قرار گیرد، به صندوق توسعه ملی ارسال می‌کند و در غیر این صورت عدم پذیرش آن به متقاضی اعلام خواهد انجام گرفت. در ادامه صندوق نیز طرح دریافتی از به همراهنک‌های عامل را از نظر الزامات نظام‌نامه صندوق و همچنین سایر موارد بررسی می‌کند. اگر در این مرحله مورد تایید صندوق نبه همراهشند، به به همراهنک عامل برگشت می‌خورد، در غیر این صورت مراحل بعدی ادامه پیدا انجامه و به به همراهنک مرکزی برای مسدود انجام گرفتن مبلغ درخوهستی اعلام خواهد انجام گرفت.

تازه‌ترین گزارشی که صندوق توسعه ملی از عملانجام خود را از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ منتشر انجامه حاکی از آن هست که در قالب ۱۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار به همراه ۲۳ به همراهنک عامل قراردادهای عاملیت منعقد انجامه هست که این قراردادها تا پایان سال جاری نیز فعال خواهد بود.
قراردادهای عاملیت ارزی منعقد انجام گرفته به همراه به همراهنک‌ها

اما جریان عملانجام تسهیلات ارزی صندوق به تفکیک به همراهنک‌های عامل که ۱۹ به همراهنک را شامل می‌شود، از این حکایت دارد که از ابتدای فعالیت تا پایان آذرماه سال جاری حدود ۳۶ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار طرح از سوی صندوق اعلام وصول و مورد تایید قرار گرفته هست.

از این مبلغ صندوق حدود ۳۴ میلیارد و ۴۶۹ میلیون دلار را مسدودی اعلام انجامه یعنی از به همراهنک مرکزی خوهسته تا به اندازه این مبلغ از منابع صندوق توسعه ملی که در به همراهنک مرکزی نگهداری می‌شود را مسدود کند. به عبه همراهرتی ۳۴ میلیارد و ۴۶۹ میلیون دلار از منابع صندوق درگیر طرح‌های تایید انجام گرفته هست. از مبلغ مسدود انجام گرفته برای اختصاص به طرح‌های مورد تایید متقاضی برای ۲۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ال سی به همراهز انجامه هست. به هر حال دریافت‌کنندگان این تسهیلات عمدتا کالاها و الزامات خود را وارد می‌کنند که به همراهید روال مربوط به آن که یکی از آن گشایش ال سی هست، طی شود. در مجموع آمارهای صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که از حدود ۳۶ میلیارد و ۲۶۹ میلیون دلار طرح اعلام وصول انجام گرفته که برای ۲۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار آن ال سی به همراهز انجام گرفته هست، حدود ۱۳ میلیارد و ۴۲۷ میلیون دلار پرداخت انجام انجام گرفته هست.

تسهیلات صندوق توسعه ملی به همراه سود شش درصد به همراهزپرداخت انجام گرفته و به صورت حتم مشمول دوره تنفس که بستگی به نوع طرح و زمان اجرای آن دارد.
عملانجام تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به تفکیک به همراهنک‌های عامل