سیاه جامگان - میزان عیدی ۹۷ کارگران مشخص انجام گرفت • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

سیاه جامگان# حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای سال۹۷هست.
 
یکی از حیاتیترین موارد کارمندان، کارگران و صاحبه همراهن کار در پایان سال میزان پرداخت عیدی و سنوات هست، این موارد تکمیلا وابسته به میزان پایه حقوق تعیین و پرداخت می‌شود.
 
پایانی کارگاه‌های مشمول قانون کار موظف به پرداخت عیدی و سنوات به هر یک از کارگران خود می به همراهشند، که مبنای محاسبه آن یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، بعنوان عیدی و پاداش می به همراهانجام گرفت، و مبلغ پرداختی از این به همراهبت به هر یک از کارکنان نبه همراهیستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
 
همچنین مبلغ پرداختی به کارکنانی که کاهش از یکسال در کارگاه کار انجامه‌اند به همراهید به ماخذ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارانجام در سال محاسبه گردد، و مبلغ پرداختی از این به همراهبت برای هر ماه نبه همراهید از یک دوازدهم سقف تعیین انجام گرفته در فوق تجاوز نماید.
 
به همراه توجه به حقوق و مزایای سال ۹۶ کارگران جزئیات حقوق و عیدی سال ۹۷کارگران به شرح زیر هست. حداقل عیدی کارگران ۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان و حداکثر عیدی ۲میلیون و ۷۸۰ هزار تومان برای سال۹۷هست.
 
میزان عیدی ۹۷ کارگران مشخص انجام گرفت