سیدرضا صالحی امیری قائم مقام و معاون اجتماعی و فرهنگی منطقهدار پایتخت انجام گرفت • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷

به نقل سیاه جامگان فرهنگی ، محمدعلی نجفی در این حکم سیدرضا صالحی امیری را به عنوان «معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقهداری و قائم مقام منطقهدار در سیهستگذاری، هماهنگی و نظارت بر پلن ها و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی» منصوب انجامه هست.
دراین حکم انتصاب تصریح انجام گرفته، مجموعه سیهست ها و فعالیت های حوزه تحت تصدی خود را براساس اسناد فردهست و پلن های مصوب منطقهداری پایتخت و پلن های اعلام انجام گرفته این مکاننب برای اداره منطقه، تنظیم و به همراه تشریک مساعی به همراه سایر معاونان و مدیران تحت نظر منطقهدار و همفکری و همراهی مجموعه بزرگ و ارزشمند مدیران، کارشناسان و کارکنان منطقهداری برای اجرای آنها اقدام نمایید.
«سیدرضا صالحی امیری» در دولت یازدهم رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
پیش از این «مجتبی عبداللهی» معاونت امور فرهنگی و اجتماعی منطقهداری پایتخت را برعهده داشت.