مي روم تا گيلاس ها شب را به همراههم عاشقانه تر سر كنند. • سیاه جامگان

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به نقل سیاه جامگان فرهنگی ؛ وقتي كه من اين هايكوواره ها را مينوشتم بيش از هر چيزي مبهوت لحظه ها و آنات هستي و مجذوب زيبه همراهيي هاي اكنوني طبيعت وجذبه هاي تصويري آفرينش بودم. اين سال ها كه بيشتر به خلوت پناه برده ام  زل زدن به پديده ها و در ( آن) و ( لحظه) هر چيز  و همه چيز خيره انجام گرفتن تجربه ي نیکو خانومدگي ام بوده هست. در آن سوي عالم در خاور دور هم از شعر و هايكو همين را توقع داشتند: بيان تجربه اي در لحظه از ديدن و كشف پديده هاي طبيعت.

سه دفتر از اين سه گاني ها و يا هايكوواره ها را تا به حال چاپ كرده ام به همراه عنوان هاي:
– روياي درخت ريشه دار هست.
– بهار ادامه ي پيراهن توست.
– حالا هر دو تنهاييم.
كه حدود هشتصد قطعه هست و نشر ثالث آنها را چاپ كرده كه مجلد چهارم آنها هم آماده ي نشر هست.

دوستان هنرمندم در حوزه ي تجسمي، نقاشي و خوشنويسي گاه به همراه لطف و اقبه همراهل خود به تصوير و نگارش بخش هايي از اينها پرداخته اند، هنرمنداني چون، اسرافيل شيرچي، منطقهوز نوراللهي، ستاره قانع، حميرا حيدري، راضيه سپهر، روح الله دلخاني، ميترا مرادي نوري، سيد محسن ميرحسيني، سيد محمدرضا ميرفندرسكي از اين گونه  عزيزان هنرمند بوده اند كه مرهون  توجه هنر و خلاقيت آنانم.

اما مهري سياوشي نقاش جوان معاصر دومين نمايشگاه آثارش همه روايت اين هايكوواره هاي من به زبه همراهن تصوير هست. او كه اكران و نمايشگاه نخستين آثارش در حدود يك سال و نيم پيش روايت هاي كهن شاهنامه بود اينك به جهان معاصر روي آورد. نگاه او در روايت اين هايكوواره ها ويژه ي
خود اوست.به همراه تجربه ي آبرنگ ها در روايت هايكوهاي خاور دور آشناييم و يا نگارگري ايراني در روايت شعر، كار مهري سياوشي نه آن هست و نه اين، تلاش او در بسط تجربه ي شخصي خود از ادبيات هست. تجربه ي امروزي وملموس براي مخاطب هنرشناس روزگار ما.

جمعه دهم همين منطقهيور ماه افتتاح نمايشگاه آثار سياوشي در گالري فردا هست.
به همراه عنوان پيراهن گلدار
نشاني: پایتخت، خيابه همراهن كريم خان خانومد، خيابه همراهن حسيني، كوچه اعرابي٦، پلاك ٢ ، واحد ٢.
اصحاب نقاشي، خوشنويسي و شعر براي تماشاي آثار او كنار هم و به همراه هم خواهند بود.

مي روم تا گيلاس ها شب را به همراههم عاشقانه تر سر كنند.

                                                                                                              سایت سیاه جامگان فرهنگی-هنری

                                                                                                                     نویسنده:سهیل محمودی